Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zawsze Zdrowie

Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego Zawsze Zdrowie oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.

Definicje

  1. Sprzedawca/Usługodawca – Karolina Meyer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Meyer, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Modra 11/19, 89-600 Chojnice, NIP:  555 211 2716 REGON: 366019728, e-mail: kontakt@zawszezdrowie.pl, tel 662-559-571
  2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.zawszezdrowie.pl.
  3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu.
  4. Produkt – towar lub usługa dostępna w sklepie internetowym.
  5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
  6. Moje konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  8. formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego co do rodzaju i ilości Produktów, które zmierza do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.).
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2004, poz. 827 z późn. zm.)

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy Zawsze Zdrowie prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu internetowego sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Dom Aloesu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Wszystkie ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek od towarów i usług.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail faktury VAT w formie PDF.

Sposoby i terminy płatności, dostawa produktów

 1. Kupujący dokonuje płatności na rachunek bankowy Sprzedającego/Usługobiorcy nr …………………………… lub gotówką w przypadku osobistego odbioru produktu.
 2. W przypadku płatności przelewem Kupujący zobowiązany jest dokonać ja niezwłocznie, nie później niż terminie 7-dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Dostawa produktów jest odpłatna, chyba że Sprzedający postanowi inaczej lub oświadczy, iż w przypadku zakupów ponad określoną przez niego kwotę dostawa będzie bezpłatna.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa.
  2. Przesyłka kurierska.
  3. Przesyłka do paczkomatu InPost.
 5. Termin dostawy produktu, w przypadku dokonania płatności elektronicznej, wynosi nie więcej niż 14-dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Reklamacja

 1. Reklamację składa się w formie pisemnej na adres ul. Modra 11/19, 89-600 Chojnice.
 2. Sprzedawca/Usługobiorca w terminie 14-dni od dnia doręczenia mu reklamacji, odpowie na nią także w formie pisemnej, a także poinformuje telefonicznie o podjętych przez niego działaniach.

Odstąpienie od umowy

 1. Każdy konsument, który zawarł umowę na odległość, w terminie 14- dni może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki.
 2. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zostanie doręczony wraz z zakupionym produktem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczy się od dnia doręczenia Kupującemu produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca w ciągu 14-dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną uprzednio za produkt na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
 6. Konsument jest zobowiązany w terminie 14-dni od odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zwrócić Sprzedającemu zakupiony produkt.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Strony internetowej www.zawszezdrowie.pl jest Sprzedawca/Usługodawca. 
 2. Dane osobowe Kupujących/Usługobiorców zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz przesyłania informacji drogą elektroniczną.
 3. Kupujący/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym przedmiocie należy składać w formie pisemnej na adres ul. Prochowa 73/6, 89-600 Chojnice.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne wyłącznie w celu zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający/Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym powiadomi Kupujących/Usługobiorców. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez powyższych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.